KOLDUSKÉNT JÖVÖK HOZZÁD

Koldusként jövök hozzád, mert te hívsz, aki gazdag létedre értem szegény lettél, 
hogy szegénységeddel gazdaggá tedd koldus voltomat.

Gyengélkedőként jövök hozzád, mert nem az egészségeseknek,
 hanem a betegeknek van szükségük orvosra. 
 
Bicegve jövök hozzád és ezt mondom: Irányítsd lépteimet a te ösvényeiden! 
Mint vak tapogatózom hozzád és ezt mondom: Világosítsd meg szememet, 
hogy soha ne aludjam a halál álmát! Amen.

Szent Ágoston
 
Forrás ~ Internet
 
IMA AZ ÉDESAPÁKÉRT

Mennyei Atyánk!
Áldd meg az édesapákat hittel és hűséggel,
Hogy gyermekeidnek
igaz földi édesapjuk lehessenek.

Áldd meg őket igaz szeretettel,
Hogy szeretetük fény lehessen
a családjuknak és gyermekeiknek.

Áldd meg őket bölcs türelemmel,
Hogy az élet nehéz útjain is a
Te törvényeid szerint éljenek

Áldd meg őket kegyelmeddel,
hogy legyenek családjuk és gyermekeid
igaz úton való vezetői.

Kedves Szent József!
Kérünk segítsd az édesapákat,
Példád és hűséged által,
Szerető édesapaként,
Családjuk védelmezője lenni.

Soha el nem lankadni a hitben,
reményben és szeretetben.
Segítséged által a családok
oltalmazói és védelmezőjeként
igaz földi édesapaként működni!

Kérünk Mennyei Atyánk,
hogy Szent József közbenjárására
áldd meg az édesapákat! Amen.


APÁK NAPJÁN - ÉDESAPÁK IMÁJA

Mennyei Atyánk!
Köszönöm neked az életem, köszönöm feleségem, 
és köszönöm gyermekeimet, akikkel megajándékoztál.
Most Szent József életét példának tekintve kérlek:
Adj nekem hitet és érzékeny lelket, 
hogy megértsem nekem szánt üzenetedet.

Kérlek, mutasd meg, mi a szándékod velem, 
hogy megfeleljek házastársi és szülői hivatásomnak.
Segíts, hogy el tudjam fogadni, és meg tudjam valósítani,
 amit rólam elgondoltál akkor is, ha nem értem.

Segítsd meg feleségemet, hogy benne Mária hite és lelkülete éljen.
Segíts úgy szeretnem, ahogy Szent József szerette jegyesét.
Segíts úgy élnem mások iránti türelemmel, figyelemmel, 
hogy gyerekeink számára életem példája vonzó legyen a követésre.
Segíts, hogy gyerekeinknek át tudjam adni a hitet: szavaimból, 
és tetteimből megismerhessék az igazi szeretetet. 

Tudjam munkára, becsületességre, igazmondásra, 
szerénységre, rendre, fegyelemre, kötelességteljesítésre nevelni őket.
Tudják derűs lélekkel elfogadni a szegénységet, testi-lelki megterhelést.
Tudjanak áldozatot hozni, önzetlenül adni és szolgálni,
 elviselni, ha nem az ő akaratuk teljesül. Amen.

Forrás ~ Internet

IMA A HÁZASSÁGÉRT

Atyám, Jézus nevében jövök Eléd imádságban. Megvan írva; a Te szerelmed kitöltetett a mi szívünkben a Szent Szellem által, aki adatott nékünk. Rom.5:5. 

Mivel a Te szereteted bennünk van, elismerjük és vallást teszünk róla, hogy a szeretet uralkodik mindenek felett az életünkben és a házasságunkban. Hisszük, hogy ez a szeretet teljesen áthatja a házasságunkat, és egybeköt minket az igazságban, tökéletessé tesz minket minden jó cselekedetre, hogy a Te akaratodat cselekedjük, azt munkálván bennünk, ami a Te örömödre van. Kol 3:14. 1:10. Fil. 2:13.

Házasságunkat hatalmas kincsként őrizzük a Te szeretetedben. A Te Szellemed által egybeköttettünk szeretet által, teljes összhangban és egyetértésben élünk a Te örömöddel átitatva; ugyanazon szeretettel viseltetünk egymás iránt egy érzésben, ugyanazon indulattal, alázatosan egymást különbnek tartva magunknál. Fil. 2:2,3.

Atyám hisszük és kimondjuk, hogy egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megbocsátók ,és türelmesek vagyunk. Minden lépésünkben a békességet keressük, ez által nyugalomban és biztonságban élünk. Mivel békességben és szeretetben van a szívünk nincs akadálya imáinknak, hogy eljusson Eléd.
Imádságaink nem hiúsulnak meg, mert Isten kegyelmének örököstársai vagyunk. Ef. 4:32. 1Pét.3:7.

Házasságunkban az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság és hűség mindörökké.Házasságunk teljes az újjászületett szellem drága gyümölcsivel. Esa. 32:17.

Házasságunkban a szellem gyönyörűséges gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hithűség, szelídség és mértékletesség hatalmas mértékben növekednek Atyám a Te dicsőségedre és örömödre. Gal.5:22.
 
 És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, megőrzi szíveinket és gondolatainkat egymásban a Krisztus Jézusban. Fil. 4:7.

A mi házasságunk napról napra erősödik az egység kötelékében, mert azt a Te Igédre alapoztuk, és a Te szeretetedben vert mélyen gyökeret. Az Ige uralkodik a házasságunk felett, így Jézus nevében az ellenség minden terve megsemmisült a házasságunk és életünk felett. Ef.3:18.

Atyám a szent színed előtt megvallást teszünk, hogy csak azokról gondolkodunk, amik igazak, tisztességesek, igazságosak, tiszták, kedvesek, jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret. Gondolataink és az elménk felett teljes hatalmat veszünk. Jézus nevében. Fil 4: 8

Mennyei Atyám, köszönjük, hogy gondod van a Te Igédre, hogy beteljesítsd azt. Jer. 1:12.
Megvalljuk, hogy mi egymás mellett állunk, kitartunk egymás mellett, és imában támogatjuk egymást. Csak olyan dolgokat mondunk egymásról ami megerősít minket. Nem ítélkezünk egymás felett, nem bíráljuk egymást, de folyamatosan közben járunk egymásért imádságban és áldást kérünk és mondunk egymásra, és hálát adunk Neked mennyei Atyám egymásért Krisztusban, Jézus mindenható nevében. Mt7:1. 1Kor.13. 1Tim.2:1. Amen.
 
Forrás ~ Internet
 
 
GYERMEKEMÉRT

Segíts, hogy jó apa legyek.
Mert néha félek; van, hogy túl szigorú vagyok;
akkor benned is, mennyei Atyám,
csak nevelőt fog látni, zsarnokot;
van, hogy nem szánok rá elég időt:
akkor pedig azt foggá hinni,
hogy neked sincs rá időd
Atyám, még annyi sok kérni valóm van.

Add hogy ember váljék belőle,
gerinces és boldog, bátor és hívő és eszes.
Akit nincs, mi ledönt, mert az alap, ahol áll: Krisztus;
még akkor is, ha talpa alatt megrendülne a föld.
Ember, aki mindig tud mosolyogni, 
akkor is, ha mindenki csügged, 
mert nem hagyja el a remény.

Ember, világosság az éjben,
ha körben ki is hunyt a fény.
Ember, aki tud imádkozni;
és ha veled beszél, elcsitul a vihar.
Ember, aki megérti az Idők Jelét;
ha fejünkben nagy is a zűrzavar.
És végül: Ember, aki tudja, mi a szeretet.
 
Sok mindent kívánnék még gyermekemnek:
egészséget, szépséget, hosszú életet.
Mégis, meg kell gondolnom, mit kívánjak;
mert tudom: te épp annak
nem adsz sokat mindebből,
akit nagyon szeretsz.

Így hát, mennyei Atyám, inkább arra kérlek,
add, hogy a gyermekem sose maradjon lent a porban,
keljen föl, hogyha elesett,  s menjen tovább az úton, 
amely hozzád vezet,  míg téged, mennyei Atyám, 
majd színről-színre láthat.

 Paul Roth

Forrás ~ Internet 

 SZÜLŐK IMÁJA GYERMEKEIKÉRT

Szent Atyánk, Örökkévaló Istenünk,
Akitől minden békesség és jó származik!
Könyörgök Hozzád a gyermekekért,
akiket a Te jóságod ajándékozott nékem.
Halhatatlan lelket ajándékozva, Te adtál nékik életet,
és a Szent Keresztségben újjáalkottad őket,
hogy a Te akaratod szerint éljenek
 és Isten Országának örököseivé váljanak.

Őrizd meg őket a Te jóságodban életük végéig, szenteld meg
őket a Te igazságoddal és a Te neved szenteltessék meg bennük.
Segíts nékem a Te kegyelmeddel, hogy a Te neved dicsőségére
és felebarátaik hasznára neveljem őket.
Add meg nékem az ehhez szükséges eszközöket:
mind türelmet mind pedig erőt.

Uram, világosítsd meg őket a Te bölcsességed fényével,
hogy teljes lelkükkel és teljes elméjükkel szeressenek Téged.
 Ültess szívükbe félelmet és irtózatot minden törvénytelenség iránt, 
hogy feddhetetlenül járják útjaikat.
Ékesítsd fel lelküket tisztasággal, munkaszeretettel,
 hosszantűréssel, elégedettséggel és minden tisztességgel. 

Őrizd ajkukat igazságban, hogy minden rágalom, 
hazugság és hízelgés utálatos legyen előttük.
Hintsd meg őket a Te kegyelmed harmatával, 
hogy gazdagodjanak erényekben és szentségben, 
és növekedjenek a Te jóakaratodban 
és az istenfélő emberek szeretetében.

Add, hogy mindig velük legyenek őrangyalaik, 
hogy megőrizzék ifjúságukat a hiábavaló gondolatoktól, 
e világ csábító kísértéseitől és minden gonosz csapdától.
Ha valaha is vétkeznek Ellened, 
ne fordítsd el a Te orcádat tőlük, 
hanem légy hozzájuk könyörületes: 
ébressz szívükben töredelmet, 
és könyörületességed sokasága szerint 
töröld el vétkezéseiket; 
ne vond meg tőlük földi javaidat,
 hanem adj meg nekik minden 
szükséges dolgot a maga idejében, 
a boldog örökkévalóság elnyeréséhez is.

Őrizd meg őket minden betegségtől, haragtól, 
veszedelemtől, bajtól és bánattól, 
és életük minden napján takard be őket a Te irgalmaddal.

Jóságos Istenem, könyörgök még Hozzád, 
adj vigasságot és örömet gyermekeimben, méltass arra, 
hogy velük együtt állhassak Eléd a Te Utolsó Ítéleted napján,
 és szégyenkezés nélkül és bizodalommal mondhassam:
 itt vagyok, Uram, én és a gyermekeim, 
akiket nékem adtál, hogy velük együtt dicsőítve 
a Te kimondhatatlan jóságodat és örök szeretetedet, magasztaljam
 a Te szentséges Nevedet, az Atyáét és Fiúét és Szent Lélekét mindörökké. Amen.
 
Forrás ~ Internet

A KERESZT

Ha minden angyal, a világ minden lángelméje tanulmányozta volna,
mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben,
miféle szenvedés, kísértés vagy fájdalmas veszteség,
nem találhattak volna hozzád illőbbet,
mint azt, ami ért.

Isten örök Gondviselése
kezdettől fogva kigondolta,
hogy ezt a keresztet saját Szívéből
értékes ajándékként neked adja.

Mielőtt elküldötte volna,
mindentudó szemével megszemlélte,
isteni elmével átgondolta,
bölcs igazságosságával megvizsgálta,
szerető irgalmával átmelegítette.

Mind a két kezével megmérte,
hogy egy milliméterrel se legyen nagyobb,
egy milligrammal se nehezebb a kelleténél.
Azután megáldotta szent nevével,
fölkente kegyelmével,
beléje lehelte vígaszát,
és még egyszer rád és bátorságodra pillantott.

Így most egyenesen az égből jön feléd,
mint Istennek hívása, s könyörülő ajándéka,
hogy egészen önmagaddá légy,
és Istenben megtaláld beteljesülésedet. Amen.

 Szalézi Szent Ferenc

Forrás ~ Internet


AHOVÁ ÁLLÍTASZ OTT SZOLGÁLLAK

 Ahová állítasz, ott szolgállak
Ahol megsejtelek, megcsodállak
Amim van, azért magasztallak
Amim nincs, azért nem zaklatlak

Ami a dolgom, azt csinálom
A jó szót érte sose várom
Ha nem sikerül, nem kesergek
Isten nevében mindent újra kezdek

Csak egyet kérek minden áron :
Jöjj el értem, ha jön halálom,
Uram, Megváltóm, Királyom.

Forrás ~ Internet

ADD, URAM
 
 Add Istenem, hogy szeressük egymást! Add, hogy minden embert
szeressünk, még ellenségeinket is; nem azért, mivel testvéreink, hanem
hogy azok legyenek! Add, hogy mindig égjen bennünk ez a testvéri
szeretet, a testvér mint olyan iránt, és az ellenség iránt,hogy a
szeretettől testvér legyen.

Add megértenem, hogy amikor egy barátot szeretek, egy testvért
szeretek; már velem van, már bekapcsolódott a minden embert átfogó
egységbe.

Add, Uram, hogy szeressek, és testvéri szeretettel szeressek! Áradjon
egész szeretetem a keresztények felé, az Egyház minden tagja felé, ó,
Jézusom! Add, hogy szeretetem kiterjedjen az egész világra, a te
szereteted által, hogy tagjaid átöleljék az egész világot!

Szent Ágoston

Forrás ~ Internet


SZÜLŐK IMÁJA ROSSZ ÚTRA TÉRT GYERMEKEIÉRT

Jézus, emberek megváltója, aki az elhagyott anyának visszaadtad egyetlen gyermekét,
s aki a tékozló fiú képében oly szelíd kegyességgel fogadtad az eltévelyedett gyermeket,
méltóztassál visszahívni és visszavezetni az enyémet is, 
akit a szenvedélyei elragadtak tőled, tőlem és kötelességeitől.

Ó, Istenem! Esedezve kérlek, nyisd fel szemét,
intsd meg szívét, tépd szét kötelékeit.

Önts belé bátorságot, hogy visszatérjen a családi élet tiszta örömébe,
hogy második Szent Ágostonként keressen újra Téged,
és mint bűnbánó Magdolna, átölelje szent lábadat!

Mert az irgalom, a könyörület és az emberszeretet Istene vagy,
és Téged dicsőítünk kezdet nélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos
és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké. Amen

Forrás ~ Internet
 


RENDEZD EL ISTENEM
 
Rendezd el Istenem minden dolgomat,
Őrizd minden bajtól kis családomat.
Tőled kaptam őket, Te légy vigaszuk,
El ne vesszen egy sem, légy jó Pásztoruk.

Rendezd el Istenem, sajgó szívemet,
El ne veszíthessen soha Tégedet,
Hitem örökmécse ki ne aludjék,
Mint Húsvéti gyertya, világosodjék.

Családom tagjai életükön át,
Lángomról gyújthassák hitük gyertyáját.
Életük útjait ez ragyogja be,
Te élj a szívükben élők Istene.

Rendezd el Istenem, hajszolt életem,
Szeretet Istene, lelket adj nekem,
Lelket, mely mindenben rád hagyatkozik,
Téged el nem felejt, benned megnyugszik.

Mint a szentmisében: most felajánlom,
Kenyerem és borom: egész családom.
Családom Főpapja Te vagy Jézusom,
Egyesítsd magaddal kicsim és nagyom.

Rendezd el Istenem üdvösségemet,
Irgalmad pótolja gyengeségemet.
Másban én nyugtomat nem találom,
Életem, halálom Neked ajánlom.

Mindnyájunk jó Anyja, szép Szűz Mária,
Hozzád is fordulok, mennyek Ajtaja,
Te vidd az Úr elé minden gondomat,
Oszd meg családommal boldogságodat.

Kerekes Károly ciszterci apát 
 
Forrás ~ Internet

 ISTEN FIA, LÉGY ÜDVÖZÍTŐM

 Isten Fia, légy Üdvözítőm
Megtestesülésed legyen örömem,
tanításod oktatóm,
magatartásod mintaképem,
szenvedésed megváltásom,
türelmed példaképem,
gyalázatod becsületem,
alázatosságod igazságosságom,
halálod életem,
feltámadásod vigaszom,
mennybemeneteled reményem,
utolsó ítéleted mennybemenetelem.
Amen.

C. Neumann

Forrás ~ Internet